dostawa i płatność

DOSTAWA
 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:

 1. w przypadku dokonania przedpłaty – w chwili zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy lub systemie płatności PAYU / PAYPAL. W przypadku płatności kartą kredytową – realizacja rozpoczyna się w chwili pozytywnej autoryzacji karty;

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych przez Kupującego Towarów, ich opakowaniu (przygotowaniu do wysyłki) i wysyłce na adres wskazany przez Kupującego.

 2. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), godzinach od 9.00 do 16.00.

 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju i ilości zamówionego Towaru i wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dokładny czas realizacji danego zamówienia Sprzedawca każdorazowo określa przy wybranym przez Kupującego Towarze. W przypadku dokonania zamówienia kilku Towarów, dla których podany czas realizacji jest różny – za czas realizacji przyjmuje się najdłuższy z podanych.

 4. Proces dostarczenia przesyłki przez Dostawcę wynosi 1-2 dni roboczych. O nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Sprzedający informuje, iż każdą przesyłkę kurierską należy otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji obejmującej uszkodzenia mechaniczne towarów lub niekompletność zamówienia jest protokół sporządzony przez kuriera. Sprzedawca informuje, iż sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera jest jego uprawnieniem, zaś na żądanie Kupującego kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.

ZWROT

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z dokonanych zakupów) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego działu. Wyjątkiem jest  przedmiotem, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlega on zwrotowi.

 2. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu jest zgłoszenie faktu odstąpienia od umowy Sprzedającemu w terminie 14 dni od chwili dostarczenia przesyłki Kupującemu. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia, przesłanego na prośbę klienta na wskazany adres e-mail

 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za niezawartą. Kupujący zobowiązany jest wówczas do zwrotu zamówionego Towaru w całości, w stanie zupełnym i nieuszkodzonym. Wyjątkiem jest  przedmiotem, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlega on zwrotowi.

 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niewykraczające poza najtańsze, zwykłe koszty dostarczenia oferowane przez sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub do chwili dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zamówione Towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charaktery, cech i funkcjonowania zakupionych Towarów.

 10. Kupujący traci uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeżeli w przewidzianym do odstąpienia terminie wykorzystał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 11. Postanowienia zawarte w pkt. 1 – pkt. 10 nie mają zastosowania do Kupujących niebędących konsumentami.