Regulamin sklepu

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb dokonywania zakupów w sklepie internetowym: „xwall.pl”, działającym pod adresem: http://www.xwall.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin określa w szczególności prawa przysługujące Kupującemu, zasady i tryb zawierania umowy, zasady i tryb składania reklamacji, sposób wykonywania przysługującemu Kupującemu prawa odstąpienia od umowy, a także obowiązki Stron związane z zawartymi umowami.

 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FT Olimpic, z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Zagórskiej (Zagórska) 133, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: PL6452301393, REGON: 278351847, telefon:503 668 861 , adres e-mail: biuro@xwall.pl

 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy – Tarnowskie Góry (42-680), ul. Zagórska 133, telefon: 503 668 861, adres e-mail: biuro@xwall.pl;

 3. Rachunek bankowy Sprzedawcy – rachunek bankowy o numerze: 14 1030 0019 0109 8503 4000 5246 (City Bank);

 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.xwall.pl;

 5. Kupujący będący konsumentem – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 6. Kupujący niebędący konsumentem – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

 7. Towar/towary – towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym www.xwall.pl;

 8. Cena – wyrażona w pieniądzu wartość Towaru umieszczona każdorazowo przy danym Towarze. Ceny Towarów podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Ceny poszczególnych Towarów nie uwzględniają kosztów ich dostarczenia do miejsca wskazanego przez Kupującego.

 9. Koszt dostarczenia – koszt związany z dostarczeniem zakupionego Towaru w miejsce wskazane przez Kupującego. Koszt dostarczenia podany jest w polskich złotych i jest kosztem brutto.

 10. Dostawca – przedsiębiorca zajmujący się dostawą zamówionych Towarów w miejsce wskazane przez Kupującego, firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą;

 11. Zamówienie – złożona przez Kupującego dyspozycja dostarczenia wskazanych w nim Towarów, złożone w sklepie www.xwall.pl zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie;

 12. Realizacja zamówienia – proces polegający na skompletowaniu zamówionych Towarów, opakowaniu i przygotowaniu do wysyłki. Proces realizacji zamówienia kończy się z chwilą przekazania paczki Dostawcy;

 13. Dostawa zamówienia – proces polegający na dostarczeniu zrealizowanego zamówienia na adres wskazany przez Kupującego. Proces dostawy rozpoczyna się z chwilą przekazania paczki dostawcy, a kończy się z chwilą odbioru paczki przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną.

 1. Sprzedawca oświadcza, iż zakupy dokonywane przez Kupujących będących konsumentami w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.xwall.pl, są zakupami dokonywanymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), a zatem umowy zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość – do chwili zawarcia umowy włącznie.

 2. Sprzedawca oświadcza nadto, iż Towary stanowiące przedmiot oferty Sklepu, są Towarami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych, a także, że zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie danego towaru, Sprzedawca może oferować towary używane bądź serwisowane.

 3. Wszelkie informacje o towarach wraz z podanymi cenami znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Kupujących.

 4. Przedmiotem świadczenia Sklepu jest sprzedaż tapet ściennych, fototapet – w tym fototapet z własnego zdjęcia Kupującego, plakatów, naklejek, rolet a także produktów pomocniczych (kleje, noże do tapetowania i inne akcesoria).

 5. Porozumiewanie się Kupujących ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego www.xwall.pl - w tym formularzy znajdujących się na stronie internetowej, a także za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, telefonu oraz poczty tradycyjnej.

 6. Dane kontaktowe Sprzedawcy są właściwe także w przypadku składania reklamacji i odstąpienia od umowy.

 7. Koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość wykorzystywanych przez Kupujących w celu zawarcia umowy, ponoszone są przez Kupującego zgodnie z taryfą operatora z którego usług korzysta.

 8. Towary objęte ofertą sklepu Sprzedającego nie są objęte gwarancją, ani żadnymi usługami posprzedażowymi.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupy w sklepie realizowane są na podstawie składanych przez kupującego Zamówień. Sprzedający informuje, iż składane zamówień w Sklepie związane jest z obowiązkiem zapłaty ceny uwarunkowanej dokonanymi zakupami.

 2. Zamówienie dokonywane jest przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.xwall.pl.

 3. Zamówienie składa się z następujących czynności Kupującego:

 1. wybór rodzaju towarów spośród towarów prezentowanych na stronach Sklepu, a także ich ilości,

 2. dodanie wybranych towarów do „koszyka”,

 3. wybór opcji „zamawiam”,

 4. rejestracja Kupującego, składająca się z wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 5. wybór sposobu zapłaty i dostawy, wskazanie ewentualnych innych danych do dostawy,

 6. podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia,

 7. wybór opcji „kupuję”,

 1. Rejestracja Kupującego dokonywana jest po podaniu następujących danych:

 1. w przypadku Kupującego będącego konsumentem – imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania (pobytu), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;

 2. w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem – imię, nazwisko osoby upoważnionej do złożenia zamówienia, dane firmy wraz z adresem, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP.

 1. Kupujący może wskazać Sprzedawcy adres dostawy inny niż adres swojego zamieszkania (pobytu) – w tym celu Kupujący musi wybrać opcję „inny adres dostawy” a następnie wypełnić pola odpowiednimi danymi.

 2. Przy dokonywaniu zamówienia Kupujący, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zamówionych towarów oraz sposobu realizacji płatności.

 3. Sprzedawca umożliwia Kupującym dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 4. Podane Ceny Towarów nie obejmują kosztów ich dostawy. Koszt dostawy Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej określany jest każdorazowo przy wyborze tej opcji. Całkowity koszt dostawy zamówionych Towarów wyświetlany jest w nawiasie przy opcji „wysyłka kurierska”. Koszty dostawy uzależnione są od łącznej wagi zamówionych Towarów i wynoszą odpowiednio: 21 zł

 5. Przy jednorazowym zamówieniu obejmującym towary za cenę przewyższającą 1000,00 zł brutto koszty związane z dostawą towarów pokrywa Sprzedający.

 6. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

 7. Ostateczny koszty zamówienia obejmuje sumę Ceny zamówionych Towarów i kosztów dostawy.

 8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia, Kupujący, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej, otrzyma od Kupującego potwierdzenie zamówienia obejmujące wszystkie istotne elementy dokonanych zakupów – rodzaj i ilość zamówionego towaru, cenę towaru, koszt przesyłki oraz adres dostawy i dane kupującego.

 9. Celem dodatkowego potwierdzenia zamówienia, Sprzedający zastrzega możliwość telefonicznego kontaktu z Kupującym.

 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocy adresu poczty elektronicznej: biuro@xwall.pl.

 

 1. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie sposobu płatności. Płatność może być zrealizowana przez Kupującego w następujący sposób:

 1. płatność zrealizowana w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność przy użyciu karty kredytowej,

 3. płatność przy wykorzystaniu systemu płatności PAYU lub PAYPAL,

 1. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności podczas składania zamówienia w Sklepie. W celu dokonania wyboru odpowiedniej formy Kupujący zaznacza wybraną przez siebie opcję płatności.

 2. Płatność jest dokonywana przez Kupującego bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w sekcji B. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ pkt. 12 niniejszego regulaminu, a najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty dokonania w/w potwierdzenia zamówienia.

 3. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni od daty dokonania potwierdzenia zamówienia umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za niezawartą.

 

 1. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:

 1. w przypadku dokonania przedpłaty – w chwili zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy lub systemie płatności PAYU / PAYPAL. W przypadku płatności kartą kredytową – realizacja rozpoczyna się w chwili pozytywnej autoryzacji karty;

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych przez Kupującego Towarów, ich opakowaniu (przygotowaniu do wysyłki) i wysyłce na adres wskazany przez Kupującego.

 2. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), godzinach od 9.00 do 16.00.

 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju i ilości zamówionego Towaru i wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dokładny czas realizacji danego zamówienia Sprzedawca każdorazowo określa przy wybranym przez Kupującego Towarze. W przypadku dokonania zamówienia kilku Towarów, dla których podany czas realizacji jest różny – za czas realizacji przyjmuje się najdłuższy z podanych.

 4. Proces dostarczenia przesyłki przez Dostawcę wynosi 1-2 dni roboczych. O nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Sprzedający informuje, iż każdą przesyłkę kurierską należy otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji obejmującej uszkodzenia mechaniczne towarów lub niekompletność zamówienia jest protokół sporządzony przez kuriera. Sprzedawca informuje, iż sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera jest jego uprawnieniem, zaś na żądanie Kupującego kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z dokonanych zakupów) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego działu. Wyjątkiem jest  przedmiotem, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlega on zwrotowi.

 2. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu jest zgłoszenie faktu odstąpienia od umowy Sprzedającemu w terminie 14 dni od chwili dostarczenia przesyłki Kupującemu. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia, przesłanego na prośbę klienta na wskazany adres e-mail

 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za niezawartą. Kupujący zobowiązany jest wówczas do zwrotu zamówionego Towaru w całości, w stanie zupełnym i nieuszkodzonym.

 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niewykraczające poza najtańsze, zwykłe koszty dostarczenia oferowane przez sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub do chwili dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zamówione Towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charaktery, cech i funkcjonowania zakupionych Towarów.

 10. Kupujący traci uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeżeli w przewidzianym do odstąpienia terminie wykorzystał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 11. Postanowienia zawarte w pkt. 1 – pkt. 10 nie mają zastosowania do Kupujących niebędących konsumentami.

 

 

 1. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy drugą stroną umowy jest Kupujący niebędący konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 §1 kodeksu cywilnego).

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Kupującemu, domniemywa się, iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 4. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, w szczególności jeżeli Towar:

 1. nie ma właściwości, których Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na okoliczności lub przeznaczenie,

 2. nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

 3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy składaniu zamówienia, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,

 4. zamówiony Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,

 1. Sprzedany Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania jeżeli czynności te zostały wykonane przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towaru wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że sprzedany Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, , jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

 5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Towaru wynikłe z winy użytkującego zakupiony towar – w tym naturalne zużycie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, dziury) powstałe w wyniku użytkowania Towaru, a także wynikłe ze złego dopasowania towaru, jego niewłaściwego użytkowania i konserwacji, w tym wady powstałe w wyniku nieprawidłowego (sprzecznego z instrukcją) zamontowania.

 6. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej, za która Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o występującej wadzie, załączając opis występujących wad.

 7. Opis stwierdzonych wad powinien zwierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wady, żądanie Kupującego dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji lub oświadczenie o obniżeniu ceny (ze wskazaniem kwoty), ewentualnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację

 8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 10 należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na dane adresowe Sprzedawcy.

 9. Poza zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 10, Kupujący winien przesłać Sprzedawcy reklamowany towar.

 10. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem.

 11. Podstawą zgłoszenia reklamacyjnego jest dokument zakupu (Faktura VAT lub paragon).

 12. W przypadku uznania reklamacji Kupujący ma prawo do:

 1. żądania obniżenia ceny o wartość proporcjonalną do ceny w jakiej wartość wadliwego Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wad,

 2. odstąpienia od umowy,

 3. żądania usunięcia wady,

 4. wymiany wadliwego Towaru na nowy, wolny od wad,

 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy Towar był już uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

 2. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 4. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Towaru Kupującemu.

 5. W przypadku uznania reklamacji, koszty związane z reklamacją, dokonaną naprawą lub wymianą ponoszone są przez Sprzedawcę.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolna, jednakże jej brak uniemożliwia realizację zamówień.

 2. Kupujący wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w „koszyku”.

 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego związane jest z realizacją umowy.

 4. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Starzec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FT Olimpic Tomasz Starzec, z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Zagórskiej (Zagórska) 133, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: PL6452301393, REGON: 278351847.

 5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich zmiany i poprawiania.

 6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda udzielana jest przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzy rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie informacje tekstowe, opisy Towarów oraz ich zdjęcia, a także wzory tapet, logotypu i inne dane znajdujące się na witrynie sklepu www.xwall.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę, są chronione prawami autorskimi.

 2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania, a także używania do celów handlowych w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób oraz wykorzystywania do prezentacji na innych stronach internetowych treści wskazanych w ust. 1 bez zgody Sprzedawcy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu nie mogą jednak naruszać praw Kupujących wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian

 3. W przypadku umów zawieranych przez Kupujących niebędących konsumentami, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 4. W razie ewentualnych sporów Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

 • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego lub polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 • Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady są udzielane przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl,

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego www.xwall.pl zaistniałych z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 2. Kupujący akceptując i potwierdzając zamówienia, jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.